Годишен доклад

ГОДИШЕН ДОКЛАД


за дейността на Районен съд БОТЕВГРАД


през 2010 година


Годишният доклад за дейността на Районен съд БОТЕВГРАД за 2010 година се изготвя съобразно разпоредбите на чл.80, ал.1, т.2, б.”а” от Закона за съдебната власт Годишен доклад. База за изводите за дейността са сведенията в годишните статистически отчети през последните три години.


I- ЗА СЪДА

Кадрова обезпеченост


През отчетния период щатната численост на персонала в Районен съд-Ботевград не е Годишен доклад променена от предходната година и е лупила 27,5 броя,  от които съдии-6 бр., един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и съдебни служители-19.5 бр.

При тези щатни бройки, към м.декември 2010г. съставът на Годишен доклад Районен съд Ботевград е попълнен, както следва : 6 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 19.5 броя съдебни служители за периода от 01.01.2010г. до 03.05.2010г. и 18.5 броя служители за периода от 03.05.2010г. до Годишен доклад 31.12.2010г.

От съдийския щат са заети всички места. Районните съдии са: Илияна Цветкова, Иванка Йолова, Цветанка Гребенарова, Тони Гетов, Иво Петров и Илия Илиев.

Председателят на съда-Илияна Цветкова е работила Годишен доклад през целия отчетен период.

Районните съдии-Цветанка Гребенарова и Тони Гетов са работели през целия отчетен период.

Районният съдия Иванка Йолова е ползвала платен отпуск за периода от 01.01.2010г. до 17.11.2010г Годишен доклад., за което на мястото й от 01.02.2010г. до 17.11.2010г. е командирована съдия-Бисерка Памукова, която е районен съдия в РС-Мездра със Заповед № Н-45/28.01.2010г. на Председателя на САС.

Районният съдия Илия Илиев Годишен доклад е работил в РС-Ботевград в периода от 01.01.2010г. до 10.10.2010г., след което със заповед на Председателя на СОС № К-308/05.10.2010г. е командирован в РС-Ихтиман до края на отчетния период Годишен доклад. На негово място е командирован със заповед на Председателя на СОС № К-309/05.10.2010г. съдия Цветомир Цветанов, който е районен съдия в РС-Етрополе и е работил в РС-Ботевград за периода от Годишен доклад 11.10.2010г. до 31.12.2010г.

Районният съдия Иво Петров е командирован в РС-гр.София със Заповед № К-382/30.07.2009г. на Председателя на САС за целия отчетен период като на негово място е командирована със заповед Годишен доклад № К-409/13.08.2009г. на Председателя на САС съдия-Петя Стоянова, която е районен съдия в РС-Берковица и е работила в РС-Ботевград за периода от 01.01.2010г. до 24.12.2010г., след което е в отпуск Годишен доклад поради бременност и раждане, за което от 27.12.2010г. до 31.12.2010г. е командирована съдия Бисерка Памукова със Заповед № К-803/13.12.2010г. на Председателя на САС.

С оглед на горното през 2010г. в РС Годишен доклад-Ботевград реално са работили 6 броя съдии, т.е. в пълен състав.

Държавният съдебен изпълнител е Надя Василева, която е работила през цялата отчетна година.

Съдията по вписванията е Радослава Цекова Годишен доклад, която е работила през целия отчетен период.

През изминалата година работата на съдиите бе организирана в две отделения-гражданско и наказателно.

През 2010г. наказателни дела са разглеждали съдиите: Цветанка Гребенарова, Тони Гетов Годишен доклад, Иванка Йолова и Бисерка Памукова.

През 2010 г. граждански дела са разглеждали съдиите: Илияна Цветкова, Илия Илиев, Цветомир Цветанов, Петя Стоянова и Бисерка Памукова.

Магистрати от съдебния район през отчетния период са командировани да изпълняват Годишен доклад задълженията си на други работни места, както бе посочено по-горе, а конкретно съдия Иво Петров, командирован в РС-гр.София и съдия Илия Илиев, командирован в РС-гр.Ихтиман.

През Годишен доклад изтеклия период не са образувани дисциплинарни производства срещу съдии от Районен съд-Ботевград.

С решение на ВСС по Протокол № 12/24.03.2010г. съдия Илия Илиев е повишен на място в ранг и заплатка Годишен доклад „съдия в АС”.

С решение на ВСС по Протокол №36/06.10.2010г. съдия Тони Гетов е повишен на място в ранг и заплатка „съдия в ОС”.

През отчетната година съдия Иванка Йолова с решение Годишен доклад на ВСС по Протокол №26/08.07.2010г., поправено с решение по Протокол № 44/29.11.2010г. е поощрена с отличие ”служебна благодарност и грамота” и „предметна заслуга на стойност в размер на основното месечно възнаграждение”.

Щатната численост на съдебните служители Годишен доклад през 2010г. е лупила 19.5 броя. Длъжностите са разпределени, както следва: Административен секретар, главен счетоводител, четирима съдебни секретари, един секретар на СИС, пет съдебни деловодители, един архивар, един компютърен оператор-машинописец, компютърен Годишен доклад оператор, изпълняващ деловодни функции в Бюро „Съдимост”, двама разносвачи на призовки и съдебни книжа, един чистач, един огняр, той и поддръжка сграден фонд и ½ щатна бройка системен админ.

Със Заповед № РД Годишен доклад-06/66 от 25.03.2010г. една щатна бройка „огняр, той и поддръжка сграден фонд” е трансформирана в „Управител на съдебна сграда-Істепен, той и огняр" с оглед преместването на РС-Ботевград в Новата съдебна палата, която Годишен доклад е с разгърната застроена площ от 2590.87кв.м. и се ползва от РП-Ботевград и Службата по вписванията, като със съгласието на служителя същият е продължил да я заема при изменените трудовите функции Годишен доклад.

През отчетната година на основание чл.325, т.1 от КТ-по взаимно съгласие е прекратено трудовото правоотношение със Заповед № РД-08/37 от 10.02.2010г. с Николина Цветкова Стоева, на длъжност „призовкар”, считано от 11.02.2010г. На Годишен доклад същото основание със Заповед № РД-08/37 от 10.02.2010г. е прекратено трудовото правоотношение на Нина Георгиева Василева, на длъжност”призовкар”, считано от 11.02.2010г.

След дадено съгласие от ВСС с решение по Протокол № 9/04.03.2010г Годишен доклад. по искане на Павлина Димитрова, заемаща длъжността ”чистач” в РС-Ботевград е преназначена на длъжността „призовкар” в РС-Ботевград.

След дадено съгласие от ВСС с решение по Протокол № 13/01.04.2010г. е Годишен доклад проведен конкурс и е назначена за „чистач” в РС-Ботевград Даниела Лашкова, считано от 03.06.2010г.

През отчетната година на основание чл.328, ал.1,т.10 от КТ – придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и Годишен доклад възраст е прекратено трудовото правоотношение с Теменуга Георгиева Хуменковска на длъжност ”съдебен деловодител”, считано от 03.05.2010г.

След дадено съгласие от ВСС с решение по Протокол № 17/29.04.2010г. по искане на Венета Годишен доклад Ботева, заемаща длъжността ”съдебен секретар” в РС-Ботевград е преназначена на длъжността „съдебен деловодител” в РС-Ботевград, считано от 03.05.2010г.

От 03.05.2010г. не е заета длъжността „съдебен секретар” в РС-Ботевград поради не даване Годишен доклад на съгласие от ВСС по направени две искания за съгласие от Председателя на РС-Ботевград.

През изминалата година в платен отпуск по майчинство е лупила съдебен секретар-Християна Коцева Начева, като на нейно Годишен доклад място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ е работила Габриела Валериева Василева за периода от 01.01.2010г. до 30.07.2010г. Със заповед № РД-177 от 30.07.2010г. на основание чл.325, т.5 от КТ е Годишен доклад прекратено трудовото правоотношение на Габриела Валериева Василева, считано от 30.07.2010г. Християна Коцева Начева изпълнява длъжността”съдебен секретар” от 30.07.2010г. до 31.12.2010г.

В отпуск по майчинство е лупила и Полина Драганова Николова, заемаща длъжността Годишен доклад „съдебен деловодител”, като на нейно място по чл.68, ал.1, т.3 от КТ е работила Даниела Велчева Лашкова, а конкретно за периода от 01.01.2010г. до 10.02.2010г. Със заповед №РД-08/35 от 10.02.2010г. на основание Годишен доклад чл.325, т.5 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на Даниела Велчева Лашкова, считано от 10.02.2010г. Полина Драганова Николова изпълнява длъжността „съдебен деловодител” от 10.02.2010г. до 31.12.2010г.

През отчетната година Татяна Петрова Годишен доклад, заемаща длъжността „съдебен деловодител”, е лупила в продължителен отпуск по болест, а конкретно за времето от 15.03.2010г. до 03.11.2010г., през което време длъжността не е лупила заета и работата е разпределена меж останалите лица Годишен доклад, заемащи длъжността „съдебен деловодител”.

От 03.05.2010г. до 31.12.2010г. има незаета щатна бройка за „съдебен секретар”.

С оглед на горното, както и отсъствието от работа на служител поради заболяване, ползването на натрупаните годишни Годишен доклад отпуски от съдебните служители през годините доведе до голяма натовареност на съдебните служители.

Продължи прилагане на политиката на ръководството за осигуряване на обоюдна заменяемост на съдебните служители-всеки един Годишен доклад от служителите да е запознат и да може да изпълнява функциите и на останалите служители, което бе приложено през настоящата отчетна година с оглед по-продължително отсъствие на служител, незаета щатна бройка за служител и Годишен доклад по време на съдебната ваканция. Ръководството на съда полага усилия за намирането на най-подходящите кадрови решения и осъществяването на дейността при условията на взаимопомощ и екипност.

През 2010г. се увеличи Годишен доклад натовареността и на магистратите, най-вече на районните съдии от гражданско отделение с оглед на големия брой постъпващи за ден заявления за издаване на заповеди за изпълнение по реда на чл Годишен доклад.410 от ГПК и чл.417 от ГПК и кратките законови срокове за произнасяне по тях.

През отчетния период натовареността на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията е нормална, за което ръководството на съда Годишен доклад прави искания до Министъра на правосъдието да се възлага на държавния съдебен изпълнител да замества съдията по вписванията при ползване на отпуск и други отсъствия.

Съотношението магистрати-деловодители е 6:5, магистрати- съдебни секретари Годишен доклад-протоколисти 6:3 и държавен съдебен изпълнител-служители 1:1.

Охраната на съда се осъществява от трима служители на ОЗ”Съдебна охрана”-София област.

Административната дейност в РС-Ботевград се осъществява от Председателя и Административния секретар Годишен доклад, като при отсъствие на Председателя на съда същият се замества от определен със заповед районен съдия.

Постъпилите граждански и наказателни дела се образуваха и разпределяха по състави от Председателя на съда Годишен доклад на принципа на случайния подбор като всяко изключение е надлежно определено в Заповед на административния ръководител.

Районните съдии по графици за седмични дежурства провеждаха разпити на очевидцы и обвиняеми лица, разглеждаха производства по Годишен доклад УБДХ, даваха разрешения за теглене на суми от детски влогове, разрешения за извършване на сделки с имущества на малолетни и непълнолетни и приемаха и вписваха откази от наследие.

Продължи утвърдената Годишен доклад практика да се анализират от гражданските и наказателните съдии актове, постановени от по-горните инстанции по жалби срещу постановените от съда актове, да се дискутира приложението на материалните и процесуалните закони, както и да се Годишен доклад обсъждат текущи въпроси във връзка с работата. Проведени бяха срещи меж наказателните съдии от РС-Ботевград, прокурорите от РП-Ботевград и разследващите полицаи от РУП-Ботевград и от РУП Годишен доклад-Правец за анализиране и обобщаване на практиката във връзка с върнатите от съда на прокуратурата наказателни дела за доразследване поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното создание.

През настоящата година Районен съд Годишен доклад - Ботевград работи с деловодната програма - Система за управление на съдебните дела /СУСД/, изработена от Сименс, с която се изготвя електронно досие на всяко дело.

Следва да се отбележи също, че Годишен доклад кореспонденцията меж ВСС и съда бе изключително активна, както и предходната година. Чрез служебната страничка на И-нет страницата на ВСС в най-кратки срокове достигат решенията и вовремя се предприемат мерки Годишен доклад за изпълнението им.

По отношение на възникнали на техническом уровне проблеми, свързани с внедрените софтуерни продукти, същите се преодоляваха от системния админ, който поддържаше компютърните системи и периферни устройства.

Добрата организация и Годишен доклад познанията на всички служители за бързо изпълнение на трудовите си функции, непрекъснатото повишаване на качеството на обслужване, на общественият достъп на гражданите до съда, е основен ценность на целия колектив на Районен съд Годишен доклад -Ботевград.


^ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА:


По отношение на броя на магистратските длъжности, предвид изложените по-долу данни за увеличената натовареност на съдиите през 2010г., намирам, че се налага повышение на броя Годишен доклад им поне с един съдия, който да работи в гражданско отделение.

С оглед на съществуването на две отделения-гражданско и наказателно намирам за нужно да има в РС-Ботевград длъжност „заместник Годишен доклад на административния ръководител”, който да подпомага административния ръководител при осъществяването на дейността му.

През изминалата година съотношението съдебни служители / магистрати е 3.25, съотношението съдебни служители / магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията е 2.43.

За постигане Годишен доклад на оптимално функциониране на всички служби, отчитайки голямата натовареност на съдебните секретари-протоколисти и съществуването на две отделения в съда, считам, че е нужна една допълнителна щатна бройка за съдебен секретар-протоколист Годишен доклад, за което през текущата 2011г. ще бъде направено предложение до ВСС.


Извършени проверки през годината:

През изминалата година в Районен съд-Ботевград бе извършен одитен ангажимент от Дирекция „Вътрешен одит Годишен доклад" във ВСС за даване на увереност ОА-0936/ У с вх.№ 93-01-002/08.02.2010г. с цел „Да се получи увереност относно надеждността и всеобхватността на финансово -счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните и вътрешните Годишен доклад актове, регулиращи финансовата и административната дейност на Районен съд-Ботевград за периода 01.01.2008г.-31.12.2008г."

В резултат на извършената проверка се констатира, че са въведени контролни процедури по отношение на финасово -счетоводната дейност Годишен доклад, които действат ефективно и дават разумна увереност за разкриване на допуснати грешки и беспомощности, съществуват политики за подбор и назначаване на човешките ресурси и тяхното последващо обучение, прилаганите контролни процедури по отношение Годишен доклад на извършваните банкови и касови разплащания от бюджетната и набирателната сметка действат ефективно, разработени са вътрешни правила, с действащи механизми за контрол. От проверката бяха направени девет препоръки, за които Годишен доклад беше изготвен план за действие с конкретни мерки и констатираните пропуски бяха отстранени.


 

 ІІ. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ /новообразувани, заварени от предходен период/, СВЪРШЕНИ-ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ. ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ - ПРИЧИНИ. Сопоставление Годишен доклад С ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ/ с процентно съотношение/- общо дела , граждански дела, наказателни дела/


1. ОБЩО

Движението на делата в РС-Ботевград е отразено във формата-таблица "Годишен отчет за работата на РС-Ботевград през 2010 година Годишен доклад".


^ През 2010г. са постъпили общо 3279 дела - новообразувани. Това са с 1157 дела повече от миналата 2009г./ 2009г. са постъпили общо 2122 дела/, с 1621 дела повече от 2008г., /2008г. са постъпили общо 1658 дела/ и с 1526 дела Годишен доклад повече от 2007г. (2007г. са постъпили общо 1753 дела/.


Висящи към 01.01.2010г. /т.е. останали несвършени от предходен период от 2009г./ са лупили 365 дела. За 2009г. са лупили 747 дела. За 2008г Годишен доклад. са лупили 997 дела.

През отчетната година общия брой дела за разглеждане е 3644 дела, от които са свършени общо 3345 дела.

Към края на отчетния период останалите висящи са общо 299 дела либо 8% от разгледаните през годината Годишен доклад.

През 2010г. са разгледани общо 3644 дела, от които 3279 дела новообразувани и 365 дела несвършени от предходен период.От разгледаните ^ 3644 дела, свършени са 3345, либо 92% от всички разгледани дела.

От тях: със съдебен акт по същество Годишен доклад - 2845 дела либо 85% от всички свършени дела.

Прекратени са 500 дела либо 15% от всички свършени.

В тримесечен срок са свършени 2899 дела - 87 % от свършените дела и 80% от разгледаните дела.

Над тримесечния - 446 дела /13%/.


От висящите към Годишен доклад 31.12.2010г. 299 дела, само 25 са гражданските дела от предходни години, както следва : От 1999г. до 2008г. - 25 дела и 11 са наказателните дела от 2009г.. При анализ на причините, извършен към 31.12.2010г., се Годишен доклад установяват следните обективни такива за висящността им все още:


1. По отношение на наказателните дела от минали години:

НОХД от 2009г.-7 дела /НОХД № 768/2009г., НОХД № 831/2009г., НОХД № 850/2009г., НОХД № 851/2009г., НОХД № 874/2009г., НОХД № 889/2009г Годишен доклад. и НОХД № 1014/2009г./ са недовършени, поради огромное количество и разнообразни искания по доказателствата в хода на съдебното следствие, нови в практически всяко следващо заседание, както от страна на прокурора, така и Годишен доклад на защитата, назначаване на експертизи, не явяване на вещи лица, смяна на доброволен заступник.

НАХД от 2009г.- 4 дела/ НАХД № 950/2009г., НАХД № 310/2009г., НАХД № 548/2009г. и НАХД № 119/2009г./ са недовършени, поради огромное количество и разнообразни Годишен доклад искания по доказателствата, неявяване на призовани очевидцы.


^ 2. По отношение на гражданските дела от минали години:
От 1999г. до 2008г. - 25 дела

От 2009г.- 13 дела.

Една част от тези „стари дела" са лупили спрени Годишен доклад на основание чл.182, ал.1, б."г" ГПК(отм.), част от тях са възобновени към края на отчетния период, а за другите се правят периодични справки с оглед отпадане на предпоставките за спирането Годишен доклад им и съответно тяхното възобновяване. Другата част са съдебни делби, върнали се след инстанционен контрол. Огромни затруднения се изпитват при намирането на вещи лица /напр. геодезисти и архитекти/ по допуснати експертизи Годишен доклад по вещни дела, голямата ангажираност на вещите лица прави невъзможно изготвянето на експертизите в коротки срокове, което налага понякога неколкократно отлагане на делото.


3. По отношение на останалите висящи към 31.12.2010г. дела :

Причината Годишен доклад за останали несвършени дела е постъплението през последните месеци на годината, за което обективно е невъзможно приключването на делата 100%, тъй като не е възможно връчването на книжата и призоваване на страните предвид сроковете Годишен доклад в съответните процесуални закони и организирането на защитата.

Макар, че съдебните служители сравнително безпроблемно се справиха с администрирането на делата по новия ГПК, връчването на призовките и съобщенията отново се появи Годишен доклад като заморочек, защото те се връчват не само от наши служители, да и от общини, кметства, кметски наместници. Бяха изпратени писмени разяснения до кметствата. Редовното оформяне на призовки и съобщения, съобразно новата уредба в Годишен доклад ГПК, определено ги затруднява, а от това страда изначално целия процес.

За старите дела в двете отделения следва да се отчетат като най-общи и стари причини :

1. отлагане за нови Годишен доклад доказателства.

2. по „други причини", които представляват неявяване на подсъдим либо свидетел, молба за отлагане либо неявяване на юрист /когато адвокатската защита е задължителна/, молба за организиране на защита в хода на процеса, молби Годишен доклад за отлагане с цел възстановяване на щети и постигане на споразумение, представяне на болнични листи за заболяване на подсъдими либо техните адвокати .


За сопоставление : През 2009г. свършени са лупили общо Годишен доклад 2504 дела либо 87% от всички разгледани (от които 1853 със съдебен акт по същество и 651 прекратени). В 3-месечен срок са лупили свършени 1508 дела, което е 60% от всички свършени дела, останалите 996 либо 40% са лупили свършени над тримесечния Годишен доклад срок. Висящи към 31.12.2009г. са останали 365.


Сопоставление с предходните години :


Общ брой дела

2007

2008

2009

2010

Постъпили дела за годината

1753

1658

2122

3279

Общо дела за разглеждане

2850

2655

2869

3644

Свършени дела

1853

1908

2504

3345

Несвършени дела

997

747

365

299^ 2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Броят на постъпилите през годината граждански дела по общия Годишен доклад ред е 2153 дела, либо заедно с висящите към началото на периода - 224 дела,  за разглеждане са лупили поставени  2377 дела, от които свършени са 2218 дела, или  93%, като от последните 1967 дела, либо 89 %, са свършени в Годишен доклад тримесечен срок от образуването. В сопоставление с предходната година, значително / с 36%/, е увеличен броя на свършените в тримесечен срок дела. Същевременно, броят на останалите висящи граждански дела в края на отчетния период е 159 дела Годишен доклад, либо с 65 дела по-малко от предходната година.

През годината са постъпили граждански дела за разглеждане по общия ред 283, като висящите от 2009г. са лупили 160 либо общо за разглеждане-443, от които са свършени Годишен доклад 313, от които 175 в тримесечния срок либо 56 % и висящи в края на периода 130 дела.

Горните дела включват дела за развод по СК и издръжки- 107броя новообразувани, които бележат тенденция на устойчивост в сопоставление Годишен доклад с 2009г. – 88 дела, 2008г. – 92 дела и 2007г. – 118 дела.

Прирастил се е броят на новообразуваните дела по облигационни искове –122 дела, като през 2009г. е 80 дела, през 2008г. -55 дела и през 2007г.- 57 дела.

По Годишен доклад отношение на исковете по КТ се е прирастил броя в сопоставление с предходните години, както следва: през 2010г. са образувани 71 дела, през 2009г. са образувани 29 дела, през 2008г.-14 дела Годишен доклад и през 2007г. са 69 дела.

През годината са постъпили 44 бързи производства по чл. 310 ГПК, като останали за разглеждане от същия вид от минал период е 1 дело. Либо общо дела за разглеждане за периода Годишен доклад са 45 дела, от които свършени са 37 дела, либо 82%, са свършени, от тях 20 дела в тримесечен срок от образуването им либо 54 %, а висящи в края на периода има 8 дела, постъпили през месец декември. Сравнителният Годишен доклад анализ на постъплението и броят на делата за разглеждане от този вид, показва, че е налице тенденция в последните две години в края на отчетния период да не остават висящи производства Годишен доклад от този вид, като в варианта това е с оглед на постъпването им чуть в края на отчетния период.

През годината са лупили образувани 9 административни дела по ЗВСГЗГФ и ЗСПЗЗ, като заедно Годишен доклад с останалите висящи в началото на периода - 12 дела, общо за разглеждане са лупили поставени 21 дела. От тях свършени са 13 дела либо 62%. Към края на периода несвършените дела от този вид са 8. За Годишен доклад сопоставление, броят на делата от този вид през предходните три години е 9 дела за 2009г., 14 дела за 2008г. и 107 дела. за 2007г. Тенденцията от последните три години е за рязко намаление на Годишен доклад този вид дела.

Устойчив е броя на частните граждански дела в сопоставление с предходните 3 години. Постъпили за разглеждане през годината дела от този вид са 79 дела, през 2009г. са 122 дела, през 2008г.-53 дела и Годишен доклад през 2007г. – 82 дела. От общия за разглеждане дела от този вид 79 дела, свършени са 78 дела либо 100%, в тримесечен срок от образуването.

Увеличен е значително/два пъти и половина / броя на гражданските дела Годишен доклад по чл. 410 и чл. 417 ГПК, като през 2010г. са 1623 дела, през 2009г. са 703 дела и значително увеличен в сопоставление с този през 2008г.-210 дела и през 2007г.-157дела. От общо Годишен доклад приетите за разглеждане дела през 2010г. от този вид 1623дела- новообразувани и 39 дела от предходната година либо общо за разглеждане 1662 дела са свършени 1659 дела, от тях 1621 дела са свършени в тримесечен срок Годишен доклад либо 98 %. Останали несвършени 3 дела в края на отчетния период.

Тенденция на устойчивост бележат и производствата по Закона за защита срещу домашното насилие като през годината са образувани 13 дела, от тях 12 дела свършени Годишен доклад и 1 дело висящо, като през 2009г. са 6 дела, през 2007г.-13 дела и през 2008г.-7дела.

През 2010г. са проведени 2576 заседания, като за сопоставление през 2009г. са проведени 1738 заседания.

^ 3.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:


През годината са Годишен доклад лупили новообразувани 371 наказателни общ нрав дела, а висящи от началото на отчетния период са лупили 67 дела. От общия брой-438 дела за разглеждане наказателни общ нрав дела свършени са 372 дела либо 85 %, като 288 дела от Годишен доклад тях, или 77 %, са лупили свършени в тримесечен срок от образуването на делото и внасянето на обвинителния акт в съда. В сопоставление с 2009г., когато броят на останалите висящи към края Годишен доклад на отчетния период НОХД е лупил 67 дела, броят на висящите наказателни общ нрав дела към края на отчетния период е същия – 66 дела, което до някъде се дължи и на обективни причини-внасяне в края Годишен доклад на отчетния период/ през месец декември на 2010г./ на обвинителни актове от прокуратурата, по които образуваните наказателни дела, остават за разглеждане в следващата година.

Новообразуваните наказателни частен нрав дела за Годишен доклад 2010г. са 14 дела спрямо 2009г. -5 дела, спрямо 2008г.-12 дела, спрямо 2007г. -10 дела. Висящи към началото на отчетния период наказателни частен нрав дела са лупили 2 дела либо от общият брой за разглеждане Годишен доклад са 16 дела, от които свършени са 10 дела, от които 7 дела в тримесечния срок либо 70 %, в тримесечен срок от образуването до постановяването на съдебния акт. От свършените 10 дела, 9 дела са лупили прекратени, предвид постигната Годишен доклад спогодба меж страните либо оттегляне на тъжбата.


Налице е устойчивост с предходната година относно образуваните дела по 78а от НК, които през 2010г. са 46 дела и заедно с висящите към началото на Годишен доклад отчетния период 12 дела са общо за разглеждане през годината на 58 дела. От тях свършени са 48 дела,  като 41 дела от тях, либо 85 %, в тримесечен срок от образуването. За сопоставление през 2009г. има Годишен доклад постъпили 46 дела, през 2008г.-58 дела и през 2007г. – 64 дела по чл.78 а от НК.

Постъпили през 2010 г. частни наказателни дела са 242 дела, като останалите висящи от минал период има 2 дела, общо за Годишен доклад разглеждане са 244 дела, приключили са 238 дела либо в тримесечен срок от образуването на този вид дела са приключили 226 дела либо 95%, а в края на периода са останали висящи 6 дела.

Образувани са и 286 частни Годишен доклад наказателни дела по искане за разпит на очевидцы либо обвиняеми лица пред съдия, като за 2009г. – 244 дела, за 2008г.- 238 дела и за 2007г. - 235 дела.

Броят на новообразуваните административно - наказателен нрав дела през Годишен доклад 2010г. е 167 дела, либо заедно с висящите към началото на периода 58 дела, поставени за разглеждане са лупили 225 дела. От тях свършени през периода са 174 дела, като от последните 86 дела либо 49 %  са лупили свършени Годишен доклад в тримесечен срок от образуването им.

^ АНАЛИЗ НА БРОЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ

 

През изтеклата година в Районен съд-Ботевград са останали висящи, несвършени граждански дела-159 дела, което е с 65 по-малко Годишен доклад от 2009г.-224 дела, което е с 425 по-малко от 2008 година, когато висящи дела са лупили общо 584.

Новообразуваните граждански дела за 2010г. са 2153 дела, като за сопоставление през 2009 г. са 1099дела, през Годишен доклад 2008г. новообразуваните са лупили 577 дела и през 2007г. са лупили 771дела.

От общия брой граждански дела за разглеждане през 2010г. – 2377 дела, свършените са 2218 дела и са останали висящи 159 дела. От решените 2218 дела Годишен доклад – 1967 дела либо 89%, са лупили свършени в тримесечен срок от образуването на делото до постановяване на съдебния акт. За сравнение през 2009г. са решени 1459 дела, през 2008г.-663 дела и през 2007 г Годишен доклад. са решени 876 дела.

В Таблица 1 може да се види броя на постъпилите граждански дела по видове през 2007г., 2008г. , 2009 г. и 2010г.; броя на общо постъпилите, делата за разглеждане, решените и останали Годишен доклад несвършени дела за същите години е отразено в Таблица 2 и Фиг. 1.

Дела по видове

2007

2008

2009

2010

Искове по СК

118

92

88

107

Облигационни искове

57

55

80

122

Вещни искове

97

47

29

34

Делби

21

12

8

22

Искове по КТ

69

14

29

71

Други дела

145

133

155

174

Дела от административен нрав

107

14

7

0

Дела по чл.410 и чл. 417 от ГПК

157

210

703

1623

Постъпили дела общо

771

577

1099

2153

Таблица 1

^ Граждански Годишен доклад дела

2007

2008

2009

2010

Постъпили дела за годината

771

577

1099

2153

Общо дела за разглеждане

1546

1247

1 683

2377

Свършени дела

876

663

1459

2218

Несвършени дела

670

584

224

159

Таблица 2
Фиг. 1


По отношение на видовете граждански дела най-голям относителен дял имат т.нар. по номенклатурата на справката „дела по чл.410 и Годишен доклад чл.417 от ПГК”-1662 дела.

Следват производствата по „граждански дела по общия ред”-443 дела, „други видове граждански дела”-101 дела , след което са „частни граждански дела”-79 дела, следва да се отбележи, че се е прирастил броя на Годишен доклад делата, разглеждани по реда на чл.310 от ГПК”Бързо создание”-45 дела.

При анализ на постъпленията по видове дела за отчетната и предходните три години, безспорно най-голям относителен дял имат Годишен доклад делата по чл. 410 от ГПК и чл.417 от ГПК, които приключват в тримесечен срок от постъпването им.

Относно броят на гражданските дела през годината, свършени над тримесечния срок от образуване до решаване се Годишен доклад дължи на проблеми, свързани с призоваването на лица от гр.София и от по-малките населени места в съдебния район и извън него, където отговорните за връчването на призовките длъжностни Годишен доклад лица не изпълняваха стриктно задълженията си - несвоевременно връщаха отрязъците либо не оформяха съобщенията, призовките, обявленията по надлежния ред, което налагаше изпращане на писма с подробни указания за начина, по който да се Годишен доклад връчват съдебните книжа и предупреждения за санкциониране на виновните длъжностни лица.

В края на отчетния период несвършени са останали 159 граждански дела от общият брой разгледани граждански дела от 2377 дела през годината, като 1967 дела са свършени Годишен доклад до 3 месеца от образуването им.

Броят на заседанията за 2010 г. е 2576 заседания по граждански дела.

^ АНАЛИЗ НА БРОЯ И ДВИЖЕНИЕТО НА ОБРАЗУВАНИТЕ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Новообразуваните наказателни дела за 2010г Годишен доклад. са 1126 дела, като за сопоставление за 2009 г. са 1023 дела, за 2008г. са 1081 дела и за 2007г. – 982 дела.

От общия брой наказателни дела за разглеждане през 2010г. – 1267 дела, свършените са 1127 дела и са останали Годишен доклад висящи 140 дела. От решените 1127 дела – 932 дела либо 83%, са лупили свършени в тримесечен срок от образуването на делото до постановяване на съдебния акт. За сравнение  през 2007 г. са решени 977дела и през Годишен доклад 2008 г. – са решени 1245дела и през 2009г. са решени 1049 дела.

От Таблица 3 е видно броя на постъпилите наказателни дела по видове през 2007г., 2008г., 2009 г. и 2010г.; броя на делата за разглеждане, решените Годишен доклад и останали несвършени дела за същите години е отразено в Таблица 4.

Дела по видове

2007

2008

2009

2010НОХД

283

344

357

371НАХД

183

187

176

167НЧХД

10

12

5

14НЧД

422

446

418

489Чл.78а НК

64

58

43

46ЗБППМН

3

-

-

0Принудителни мед. мерки

-

2

-

0Реабилитация

2

3

3

4Кумулации

15

29

21

35Постъпили дела общо

982

1081

1023

1126Таблица 3

^ Наказателни дела

2007

2008

2009

2010

Постъпили дела за годината

982

1081

1023

1126

Общо дела за разглеждане

1304

1408

1186

1267

Свършени дела

977

1245

1049

1127

Несвършени дела

327

163

137

140

Таблица 4

Сравнителен Годишен доклад анализ за 2010 година и предходните години в графичен вид:
Фиг. 2

Постъпления по наказателни дела и структура на осъдената престъпност:

^ А.Видове и брой по глави от НК:

Делата за разглеждане и свършените дела през Годишен доклад отчетния период по глави от НК е както следва :

-по Глава II от НК –Престъпления против личността-дела за разглеждане-26 дела -свършените дела по тази глава са ^ 18 дела.

-по Глава III Годишен доклад от НК - Престъпления против правата на гражданите – 1 дело за разглеждане- свършените дела по тази глава са 1 дело;

-по Глава IV от НК-Престъпления против брака,семейството и младежта-През отчетния период са разгледани Годишен доклад 12 дела. Свършени 8 дела.

-по ^ Глава V-Престъпления против собствеността- дела за разглеждане - 171 наказателни дела. Свършените дела през отчетния период по тази глава са 142 дела.

-по Глава VI –Престъпления против стопанството Годишен доклад -През отчетния период са поставени за разглеждане общо ^ 17 наказателни дела. Свършените дела през този период по тази глава са 13 дела.

-по Глава VII-Престъпления против финансовата,данъчната и осигурителната система. През отчетния период няма Годишен доклад поставени за разглеждане и свършени дела по тази глава от НК.

-по Глава VIII от НК-Престъпления против дейността на държавните органи,обществени организации и лица,изпълняващи публични функции- През отчетния период няма Годишен доклад поставени за разглеждане и свършени дела по тази глава от НК.

-по Глава IX от НК-Документни престъпления.-През отчетния период дела за разглеждане са ^ 3 дела, свършени 3 дела по Годишен доклад тази глава от НК.

-по Глава Х от НК-Престъпления против реда и общественото спокойствие -дела за разглеждане –6 дела и свършени 5 дела.

-по Глава XI от НК-Общоопасни престъпления-През отчетния период в Годишен доклад БРС са поставени за разглеждане ^ 202 наказателни дела. Свършените дела през отчетния период по тази глава са общо 182 дела.

Б.Вид и брой на дела със значим обществен энтузиазм:

Съобразявайки критериите, посочени в обхвата на Годишен доклад наказателните производства със значим обществен энтузиазм, дефиниран в решение от протокол № 6 от 06.02.2008год. на Висшия съдебен съвет, считам че не са постъпвали /внесени от прокуратурата/ наказателни производства със значим обществен Годишен доклад энтузиазм.

От престъпления по НОХ дела най-голям е относителния дял на общоопасните престъпления – 202 дела, което се наблюдава и през миналите години, както следва: 2009г.- 210 дела, 2008г.- 205дела.

Престъпленията срещу собствеността Годишен доклад - 171 дела, които бележат повышение в сопоставление с 2009г., когато са лупили 143 дела и устойчивост с тези през 2008г. - 172 дела.

Запазил се е броя на делата по чл.78а НК – 46 дела, спрямо 2009г.- 43 дела Годишен доклад, през 2008 г. – 58 дела и през 2007 г. - 64 дела .

Не са постъпвали дела за налагане на принудителни медицински мерки по Закона за здравето .

Делата за реабилитация през 2010г. са 4 дела, през 2009 г. са 3 дела Годишен доклад, през 2008г. са 3 дела и през 2007 г. са 2 дела.

Кумулациите за 2010г. са 35 дела, т.е. повече в сопоставление с тези през 2009г. – 21 дела, през 2008 г. – 29 дела и през 2007г. – 15 дела Годишен доклад.

Постъпилите НАХД за 2010г. са 167 дела, през 2009 г. – 176 дела, през 2008 г. -187 дела и през 2007 г. - 183 дела.

Броят на осъдените лица и осъдителните присъди през 2010г. е ^ 440 осъдени лица, наказани лица на основание Годишен доклад чл.78а от НК са 40 лица. Оправдани са 6 лица по НОХД поради липса на доказателства, че са извършили престъплението, за което са обвинени.

В края на отчетният период несвършени са останали 140 наказателни дела, което е Годишен доклад 11 % от общия брой наказателни дела за разглеждане – 1267 дела.

За отчетния период от време има постановени 97 осъдителни присъди, влезли в сила, както са одобрени и 258 споразумения. Наблюдава се, че по-голяма част от Годишен доклад съдебните производства по НОХД са приключвали в едно съдебно заседание след внасянето на обвинителния акт, тъй като съдебното следствие е разглеждано по реда на чл.370 и следващите от НПК”Съкратено Годишен доклад съдебно следствие в производството пред първата инстанция”.

В законовия срок, предвиден в НПК, съдът се е произнасял с определения по внесени от прокуратурата споразумения, по които има одобрени 145 споразумения за отчетния период Годишен доклад от време.

Осъдените лица са общо 440 като са наложени следните наказания: ”лишаване от свобода” за срок от 3години до 15 години- на 1 лице, „лишаване от свобода” до 3 години - на 181 лица, от които условно осъждане е Годишен доклад наложено на 114 лица, “пробация” на 248 лица, „обществено порицание” на 5 лица, „глоба” на 5 лица.

Непълнолетните лица, които са осъдени през отчетния период от време са 26 лица.

От постановените съдебни актове по Годишен доклад НОХД обжалвани са 31 дела, от които до момента са отменени 5 дела, изменени наказания по 4 дела и потвърдени 14 дела.

Отменена е присъда за допуснати процесуални нарушения в хода на досъдебното создание, за Годишен доклад което делото е върнато на прокуратурата за доразследване, друга присъда е отменена за липса на задълбочено обсъждане на доказателствата в мотивите към първоинстанционната присъдата, изменени са присъди с оглед размера на наложеното наказание Годишен доклад от районния съд, като наказанието е намалено от въззивната инстанция.

В отчетния период се наблюдава намаление на броя на върнатите от съда на прокуратурата дела за доразследване поради допуснати съществени процесуални нарушения Годишен доклад в хода на досъдебното создание в сопоставление с предходната година.

ІІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ:

Средна натовареност на съдиите в РС-Ботевград. Тежест на видове разпределени и решени дела


Следва да се посочи, че Годишен доклад разпределението на делата в съда се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно чл.9 от ЗСВ. При нас, принципът на случайния избор се прилага в рамките на отделенията - гражданско и Годишен доклад наказателно, съгласно чл.9, ал.2 ЗСВ. И през 2010г. в Районен съд -Ботевград се използва програмата за случаем разпределение на делата на ВСС. При случайното разпределение на делата, остава неувязка с неравномерно натоварване Годишен доклад на магистратите от гледна точка на тежест на делата. В този смисъл считаме за некоректно да се отбелязват данни относно това кой съдия е разглеждал тежки дела, тъй като това не Годишен доклад зависи от желаението либо отдадеността към работата на магистрата, а какво по тежест дело ще му бъде разпределено от програмата.

Голямата разлика в броя на делата меж съдиите от гражданско Годишен доклад отделение и тези от наказателно отделение се дължи на роста брой на постъпили през годината заявления за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК, които се разпределят за разглеждане само на съдии Годишен доклад от гражданското отделение. Видно е, че меж съдиите от самото отделение, делата са разпределени умеренно. Разлика в броя на делата меж съдиите от наказателно отделение се дължи на дежурството, въпреки равномерното разпределение на Годишен доклад дните, през които магистратите са дежурни, не може да се контролира постъплението.

Стриктно се спазва от всички съдии разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ.

Практически всички дела се насрочват Годишен доклад по възможно най-бързия начин, като се запазва бързината и при насрочване на следващите съдебни заседания по отложените дела (гражданските дела преимуществено се насрочват в рамките на 30 деньки, а наказателните – в рамките на месец-два Годишен доклад.

Съдиите се запознават със съдържанието на делата преди влизане в съдебните заседания. Разделението на съдиите по състави и специализацията им по определена материя спомагат за повишаване качеството на съдопроизводството и на Годишен доклад съдебните актове.

През отчетния период работата на съдиите в РС-Ботевград е както следва:

^ Гражданско отделение:

Съдия Илияна Цветкова има възложени за разглеждане през 2010г. общо 707 граждански дела, от които 539 дела Годишен доклад по чл.410 и чл.417 от ГПК и с висящите дела е имала за разглеждане общо 765 дела, от които са свършени 723 дела и останали несвършени 42 дела.

Съдия Петя Стоянова има възложени за разглеждане общо Годишен доклад 649 граждански дела, от които 535 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и с висящите дела е имала за разглеждане общо 696 дела, от които са свършени 696 дела, тъй като от 27.12.2010г Годишен доклад. съставът е възложен на съдия Бисерка Памукова, която има възложени 55 граждански дела, от които 9 дела приключили и несвършени 46 дела.

Съдия Илия Илиев, който е работил в периода от 01.01.2010г. до 10.10.2010г. в РС Годишен доклад-Ботевград има възложени за разглеждане през 2010г. общо 462 дела, от които 386 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и с висящите дела е имал за разглеждане общо 511дела от които са свършени 511 дела, тъй Годишен доклад като от 11.10.2010г. съставът е възложен на съдия Цветомир Цветанов, който има възложени за разглеждане общо 270 граждански дела, от които 153 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, приключили 221 дела и несвършени 49 дела Годишен доклад.


^ Наказателно отделение:

Съдия Тони Гетов има възложени за разглеждане през 2010г. общо 383 наказателни дела и с висящите дела е имал за разглеждане общо 448дела, от които са свършени 404 дела и Годишен доклад останали несвършени 44 дела.

Съдия Цветанка Гребенарова има възложени за разглеждане през 2010г. общо 352 наказателни дела и с висящите дела е имала за разглеждане общо 477 дела, от които са свършени 389 дела и останали несвършени Годишен доклад 88 дела.

Съдия Бисерка Памукова, която е работила в периода от 01.02.2010г. до 17.11.2010г. в РС-Ботевград има възложени за разглеждане през 2010г. общо 320 дела, от които са свършени 317 дела, тъй Годишен доклад като от 18.11.2010г. съставът е възложен на съдия Иванка Йолова, която има възложени за разглеждане общо 71 наказателни дела, от които са свършени 45 дела и останали несвършени 26 дела.

През отчетния период броят на Годишен доклад съдиите по щат е шест. Натовареността по щат при делата за разглеждане е 50,61, а по свършените дела е 46.46.

Действителната натовареност, при която се имат предвид отсъствията поради временна нетрудоспособност, временно незаети работни Годишен доклад места и др. е отразена в следната таблица:


^ ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ

на Районен съд - БОТЕВГРАД

 

Брой дела за разглеждане

Брой свършени дела

Брой съдии - по ЩАТ

Брой съдии - ЗАЕТА численост

Отработени човекомесеци

^ Действителна натовареност

Година

Към делата за разглеждане

Към свършените дела

2008

2 655

1908

6

5

59

45,00

32,34

2009

2869

2508

6

5

60

47,82

41,80

2010

3 644

3345

6

6

72

50,61

46,46Натовареността на съдиите-отделно Годишен доклад по наказателни и граждански дела, и качеството отменени, изменени, оставени в сила съдебни актове е отразено в изготвената таблица, както следва:Име на

съдията

Съдийски стаж

Постъпили дела

Свършени дела

Отме-

Изме-

Оставе-

ни
по чл.164 ЗСВ

Граждански

Наказателни

Общо

Граждански

Наказателни

Общо

нени

нени

в Годишен доклад сила

^ ИВАНКА ЙОЛОВА

33г.

0

71

71

0

45

45

0

0

2

^ ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА

18г.

707

0

707

723

9

732

8

4

20

^ ЦВЕТАНКА ГРЕБЕНАРОВА

31г.

4

352

356

43

346

389

8

2

18

^ БИСЕРКА ПАМУКОВА

/командирована/

11г.

55

320

375

9

317

326

5

1

6

^ ИЛИЯ ИЛИЕВ

16 г.

462

0

462

511

7

518

15

1

16

^ ПЕТЯ СТОЯНОВА

/командирована/

5г.

649

0

649

696

13

709

4

0

12

^ ТОНИ ГЕТОВ

19г.

6

383

389

15

389

404

24

5

25

^ ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ

/командирован/

13г.

270

0

270

221

1

222

0

0

0


Таблица 5


Обжалваните и отменени съдебни актове по граждански дела, които като процент Годишен доклад са незначителен с оглед на общия брой постановени и влезли в сила съдебни актове, се дължи главно на събрани нови доказателства пред въззивната инстанция след като това е отразено в първоинстанционния съдебен акт и Годишен доклад в редки случай за неправилно прилагане на закона.

Съдиите от Районен съд-Ботевград се грижат за подобряване на квалификацията си, но за съжаление, Националният институт на правосъдието не предложи нищо ново, различно и Годишен доклад нужно за нас. В повечето случаи обявените места са заети и е доста тяжело да участието в семинарите, организирани от НИП.

Освен за магистратите следва да се обърне сериозно внимание на обучението Годишен доклад на съдебните служители. Повишаване на качеството на работата им неизбежно ще доведе до по-бързо и качествено обслужване на гражданите.

ІV. Контрол


С цел недопускане неоправдано забавяне на делата и отчитане на Годишен доклад дейността на съдии и служители в съда ежемесечно се изготвят справки за дейността на съдиите по характеристики: разпределени дела, разгледани дела, проведени съдебни заседания, свършени дела, забавени дела, висящи дела, обжалвани Годишен доклад актове и върнати дела с резултат от инстанционната проверка. Изготвят се също така и посочените в чл.106 от ПАРОАВАС справки, касаещи делата, които не са насрочени. Ежемесечно се извършва проверка на Годишен доклад водените в съда книжки.


V. Бюро съдимост


Работата на бюро съдимост при Ботевградски районен съд през 2010год. бе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на Годишен доклад бюрата за съдимост.

При отсъствие на компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции в Бюро „Съдимост”, задълженията му изпълнява непосредственно определен със заповед на Председателя на съда съдебен служител.

През 2010г. от Бюро съдимост са Годишен доклад издадени:

- ^ 4143бр. свидетелства за съдимост

- 1603бр. справки за съдимост

- 1868бр. са изпратените искания до други съдилища

- 1886бр. получени справки от друг съд

- 1281бр. изпратени справки до друг съд.

Свидетелствата и справките за съдимост са Годишен доклад издадени в предвидените в Наредбите срокове и за тях са водени регистри на хартиен и магнитен носител. За отчетния период са получени и съответно въведени в електронния архив 9619бр. бюлетини за Годишен доклад съдимост на осъдени лица.


Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост през годината упражнява Председателя на съда и наказателните районни съдии. Съдия Цветанка Гребенарова, съдия Тони Гетов Годишен доклад, съдия Иванка Йолова подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост, в които има вписани осъждания; вписват и подписват поправките и отбелязванията на допълнителни сведения в бюлетините за съдимост; преценяват случаите, когато лицето Годишен доклад е амнистирано либо реабилитирано, и отбелязват в бюлетините за съдимост датата на амнистията либо реабилитацията. За периода от 01.02.2010г. до 17.11.2010г. горните функции са извършвани и от районния съдия Бисерка Памукова. Със заповед на Годишен доклад Председателя се назначава комисия, която извършва ревизиите на бюрото за съдимост.


^ VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През отчетната 2010 г. съдебно-изпълнителната служба при РС-Ботевград е работила в състав 1 държавен съдебен изпълнител – Надя Василева Годишен доклад. В службата е работил и един служител.

По отношение на работата и движението на изпълнителните дела се спазват изискванията на ГПК, както по отношение на образуването, така и за тяхното Годишен доклад движение и спазване на съответните срокове. Изпълнителните титули с молби и съответните ДТ се приемат в канцеларията на службата, датират се, съответно се докладват на държавния съдебен изпълнител за образуване, след което Годишен доклад се вписват в описната книжка и азбучният указател.

Държавният съдебен изпълнител смотри след образуването на изпълнителните дела за тяхното вовремя и правилно движение, съобразно изискванията на закона, като за съответните деяния се съставят протоколи, както Годишен доклад и резолюции върху всички книжа.

През отчетния период броя на постъпилите изпълнителни дела е 300 дела, като е налице тенденция на повышение на постъпилите дела, тъй като през 2009г. са Годишен доклад постъпили 263 дела, през 2008 г. са постъпили 198 дела, през 2007 г. са постъпили 203 дела. На този фон се забелязва тенденция на намаление на събираемостта от държавния съдебен изпълнител, като през 2010г. са събрани 391 531лв., през Годишен доклад 2009 г. са събрани 726 221 лв., през 2008 г. са събрани вземания за 771 031 лв., през 2007 г. са събрани вземания на обща стойност 451187 лева. В началото на отчетния период имаме останали несвършени дела от минал период – 1162 дела , като Годишен доклад този брой несвършени дела е лупил и през 2009г.

Броят на прекратените изпълнителни дела чрез реализиране на вземането са 75 дела, а прекратените по други причини са 152дела и изпратени по подсъдност на Годишен доклад друг съдебен изпълнител – 4 дела. Сумата на събраните вземания  общо е 391 531лв. лева по всички видове дела. Сравнителният анализ за броя на постъпилите изпълнителни дела през 2007г., 2008г., 2009 г. и 2010г.; броя Годишен доклад на делата за разглеждане, прекратените и останали несвършени дела за последните три години е отразен в следващите таблици и диаграми:


^ Изпълнителни дела

2007

2008

2009

2010

Постъпили дела за годината

203

198

263

300

Общо дела за разглеждане

1403

1325

1485

1462

Прекратени дела

276

103

323

231

Несвършени дела

1127

1222

1162

1231


Таблица 5
Фиг.1

Анализ на Годишен доклад дължимите суми по изпълнителни дела, събраните и останали не събрани суми през 2007г., 2008г.,2009 г. и 2010г. за сопоставление:

^ Суми по изпълнителни дела

2007

2008

2009

2010

Дължима сума за годината

18 857 572

19 096 122

28 396 779

29 605 324

Събрана сума

451 187

771 031

726 221

391 531

Останала несъбрана сума

18 265 669

18 048 708

27 624 567

29 214 118

Таблица 6

фиг. 4

Намаляването Годишен доклад на броя на изпълнителните дела е обяснимо с проведената реформа в тази област и създаването на частни съдебно изпълнителни служби. Взискателите имат възможност да се обръщат както към държавните съдебни изпълнители, така и Годишен доклад към частните съдебни изпълнители. Намалението на събираемостта е в резултат и на финансовата криза.


^ VІІ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Съдията по вписванията е Радослава Цекова, която е работила през целия отчетен период Годишен доклад.

На територията на съдебния район на РС-Ботевград работят 4 частни нотариуси.

През 2010г. има общо извършените 2247 броя вписвания, /през 2009г. са 2423 бр. вписвания/.

Освен това през 2010г. има 21 броя откази /през 2009г Годишен доклад. са 25бр. откази/.

През 2010г. са издадени 1083 удостоверения/през 2009г. са 1150/.

През отчетната година са дадени 5732 броя справки за държавен орган и частни съдебни изпълнители/през 2009г. са 18283бр./, 72броя устни справки/ през Годишен доклад 2009г. за 140бр./ и са издадени 884 броя преписи/ през 2009г. са 962бр. преписи/.

През отчетната година образуваните нотариални дела са общо 1230 нотариални дела / през 2009г. са лупили общо 1622 броя/.

През отчетната година Годишен доклад образуваните нотариални дела са общо 1622 броя.


^ VІІІ. СГРАДЕН ФОНД

Районният съд – Ботевград се помещава в сградата на Новата съдебна палата в Ботевград, находяща се на ул.”Свобода”№3Б, като ползва 7 от помещенията на Годишен доклад първия етаж и целия трети етаж. Сградата е нова, модерно оборудвана и осигурява отлични условия за работа на магистратите и служителите. Всеки магистрат ползва самостоятелен кабинет, оборудван с компютърна конфигурация. На всички Годишен доклад работни места е осигурен достъп до работа с програмата СИЕЛА, която редовно се актуализира.


^ ІХ.ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

  Районен съд - Ботевград разполага с 32 броя работни станции, 24 броя лазерни принтери, 2 копирни машини, 4 лазерни мултифункционални устройства Годишен доклад принтер-копир-скенер и 1 документен скенер за нуждите на регистратурата. Сървърите използвани в Районен съд Ботевград са 2 - сървър по програма “ФАР” за целите на проект “Изпълнение на стратегията за реформа Годишен доклад на съдебната система в РБългария ”, използващ се за софтуера за Бюро съдимост и сървър, закупен през месец август на 2009 година, който се използва като приложен сървър за АСУД.

Всеки съдия разполага с преносим компютър Годишен доклад DELL.


Наличeн софтуер в Районен съд Ботевград:

- Системен: Windows Server 2003, Oracle, Windows XP Professional

- Приложен: Microsoft Office 2003, Сиела, програма за работни заплати “Поликонт“, програма „Конто”, Автоматизирана информационна система “Бюра съдимост Годишен доклад”, Panda Antivirus Pro, Автоматизирана система за управление на делата /СУСД/ .       

Съществува политика на управлението на достъпа до Веб, което осигурява ефикасното използване на компютрите и гарантира, че потребителите използват предоставените им компютри Годишен доклад и веб връзка в съответствие с изпълнението на служебните им задължения, за което се извършва периодичен мониторинг.

         Техническото и програмното оборудване в Районен съд- Ботевград е на добро ниво, за поддържането на Годишен доклад което е нужно обезпечаването на достатъчни финансови средства.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Работата на Районен съд - Ботевград през отчетната година може да бъде определена като много добра, въпреки големия обем дела, който не се отрази на качеството Годишен доклад и бързината на правораздаването. Въпреки всички трудности, работихме много добре и с чувство за отговорност.


Съдът и през настоящата година поддържа обычно добри дела с останалите органи на съдебна власт и държавни Годишен доклад институции.


Въпреки положените усилия, поради непопълнения щат за съдебни служители и значително увеличилия се брой дела и други немаловажни причини, изброени по-горе, продължават да стоят на дневен ред и през Годишен доклад 2010 година следните цели:

Подобряването на срочността и качеството на приключване на делата, както при условията на ГПК, така и при действащите наказателни закони; повишаване на качеството на администриране на делата от страна Годишен доклад на съдебната администрация и магистратите; системно и ползотворно обучение на съдиите и съдебните служители с цел повишаване на качеството на работа, подобряване на комуникацията с медиите.


Правосъдието следва да осигури независимост, безпристрастност, обективност и Годишен доклад бързина, като с изпълнението на тези характеристики ще се повиши доверието на обществото в съдебната система.


   

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД: /п/


         gnev-ravani-i-poyavlenie-zolotogo-olenya.html
gnezdovanie-ptic.html
gnizhnij-novgorod-05-noyabrya-2009-g.html